Read El caminante y su sombra by Friedrich Nietzsche Free Online


Ebook El caminante y su sombra by Friedrich Nietzsche read! Book Title: El caminante y su sombra
The author of the book: Friedrich Nietzsche
Edition: Edimat Libros
Date of issue: May 28th 2006
Format files: PDF
The size of the: 19.89 MB
City - Country: No data
Loaded: 1779 times
Reader ratings: 3.1
ISBN: 8497643534
ISBN 13: 9788497643535
Language: English

Read full description of the books:‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب، از آن دسته از نوشته هایست که بدونِ هیچ تردیدی باید به زبانِ آلمانی خوانده شود... با احترام به مترجمِ گرامی، باید بگویم که متأسفانه ترجمهٔ اشعارِ نیچه، نمیتواند به خوبی منظور و هدفِ نیچه را برساند
‎چه برسد به آنکه برخی از واژگان و جملات را آنطور که دوست داریم و به سودِ ما و باورهایِ دینی و مذهبیِ ماست، ترجمه کنیم
‎به انتخاب برخی از نوشته هایِ کتاب را در زیر برایِ شما عزیزان، مینویسم
-------------------------------------------
‎فزونیِ فرزانگی را به درستی میتوان با کاهشِ خشم، سنجید
**************
‎غل و زنجیرهایِ بسیار، بر پا و تنِ آدمی بسته اند تا رفتارِ حیوانی را به کل از یاد ببرد... امّا اکنون هنوزهم از این بابت رنج میبرد که مدت هایِ مدید، غل و زنجیرش را با خود می کشید و دیر زمانی از هوایِ پاک و حرکتِ آزادانه محروم بود... این غل و زنجیرها، همان خطاهایِ دشوار و پر معنایِ تصوراتِ اخلاقی، مذهبی و متافیزیکی هستند
**************
‎اگر نیتِ آدمی، پیش افتادن از حریفِ خود به اندازهٔ سرِ مویی باشد. نباید هرگز خواهانِ پیروزی باشد
**************
‎هر طلائی نمی درخشد.. لطیف ترینِ درخشندگی ها، ازآنِ نابترینِ فلزهاست
**************
‎آنکه عادت کرده است که خود را همیشه در آینه بنگرد، همواره زشتی اش را از یاد میبرد، تازه وقتی نقاش، نقشِ او را بکشد، حقیقتِ خود را در میابد... ولی بعد از آن نیز به نقاشی خو میگیرد و دوباره زشتی اش را از یاد میبرد... این خصیصه برآمده از این قانونِ همگانی است که آدمی حتی یک لحظه نیز، زشتی تغییر ناپذیر را برنمی تابد... یا آن را فراموش میکند و یا در همهٔ موارد، انکارش میکند
**************
‎اوهام، لذت هایی پُر هزینه اند... امّا ویران کردنِ اوهام از آن هم پُر هزینه تر است
**************
‎تو ناگزیری، دستِ کم در برهه ای از زمان، از هرآنچه میخواهی، بازشناسی و بسنجی و سپس از آن بدرود گویی... تازه وقتی شهر را ترک کنی، میبینی که برج ها چقدر از خانه ها بلندترند
**************
‎خستگی کوتاه ترین راهِ رسیدن به برابری و برادریست... و سرانجام، آزادی نیز با خواب بر آنها افزوده میشود
**************
‎آدمها به سویِ روشنایی میشتابند و گِردِ چراغ جمع میشوند. نه برایِ اینکه بهتر ببینند، بلکه برای اینکه بهتر بدرخشند
**************
‎انسانِ ترسو، بزرگترین صدقه دهنده است.. انسانها از رویِ ترس است که صدقه میدهند.. اگر همهٔ صدقات فقط از سرِ همدردی داده میشد، همهٔ گدایان، مدتها قبل یکجا از گرسنگی می مردند
**************
‎هرجا که هنوز جهالت و ناپاکی و خرافات، جولان میدهد، مراوده و داد و ستد، لنگ و معیوب است. کشاورزی و تجارت کم بنیه است و به جایِ آن دم و دستگاهِ دینداران مبلّغانِ دینی، قدرتمند است
**************
‎ضعیفترین وجهِ هر کتابِ کلاسیک در آنجاست که عمیقاً به زبانِ مادریِ نویسنده اش نوشته شده است
**************
‎وقتی سبک و بیانِ مبلّغانِ دینی، دیگر چیزی برایِ آموختن به مذهبی ها ندارد، دیگر لازم نیست کسی باورهایِ مذهبی و مسائلِ مربوط به آن را جدی بگیرد... این باورها برایِ صاحبانشان هم بی رمق شده اند
**************
‎هیچ چیز بازگونه تر از این نخواهد بود که بخواهیم انتظارِ داوریِ نهایی (روز قیامت) را بکشیم... ما به درونِ دورترین حوزه هایی که هنوز دیدهٔ جان بدان راه میبرد، بی آنکه در آن رخنه کند، مفاهیمی چون گناه و کیفر (آن هم کیفرِ جاودانه) چپانده شده ایم... آدمی از دورانِ کهن به این سو، هرکجا که نمیتوانست به چیزی مشخص دست یابد، دلیرانه به سمتِ موهومات و خیالات میرفت و در نهایت به این برگِ برندهٔ مسخره و ابلهانه دست میافت که ایمان، پُر ارج تر و والاتر از دانش و دانایی میباشد
--------------------------------------------
‎امیدوارم این ریویو برایِ شما خردگرایان، مفید بوده باشهDownload El caminante y su sombra PDF El caminante y su sombra PDF
Download El caminante y su sombra ERUB El caminante y su sombra PDF
Download El caminante y su sombra DOC El caminante y su sombra PDF
Download El caminante y su sombra TXT El caminante y su sombra PDFRead information about the author

Ebook El caminante y su sombra read Online! Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) was a German philosopher of the late 19th century who challenged the foundations of Christianity and traditional morality. He was interested in the enhancement of individual and cultural health, and believed in life, creativity, power, and the realities of the world we live in, rather than those situated in a world beyond. Central to his philosophy is the idea of “life-affirmation,” which involves an honest questioning of all doctrines that drain life's expansive energies, however socially prevalent those views might be. Often referred to as one of the first existentialist philosophers along with Søren Kierkegaard (1813–1855), Nietzsche's revitalizing philosophy has inspired leading figures in all walks of cultural life, including dancers, poets, novelists, painters, psychologists, philosophers, sociologists and social revolutionaries.

From the Stanford Encyclopedia of Philosophy


Reviews of the El caminante y su sombra


TEDDY

The phone number must be written to protect against robots

SETH

Compelling book!

SARAH

Why do you need to drive a phone?

JOSEPH

Phone number you need to drive to protect against robots. I wrote the number and downloaded without registering.

ROSE

For those who are bored to live
Add a comment
Download EBOOK El caminante y su sombra by Friedrich Nietzsche Online free

PDF: el-caminante-y-su-sombra.pdf El caminante y su sombra PDF
ERUB: el-caminante-y-su-sombra.epub El caminante y su sombra ERUB
DOC: el-caminante-y-su-sombra.doc El caminante y su sombra DOC
TXT: el-caminante-y-su-sombra.txt El caminante y su sombra TXT